Inleiding en leeswijzer

Inleiding en leeswijzer

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage over 2017.

In de eerste bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de voortgang na de eerste vier maanden
van dit jaar. In de tweede bestuursrapportage over de voortgang na acht maanden en bij de jaarrekening na twaalf maanden van het jaar.

 • We kijken in de bestuursrapportage naar twee zaken: prestaties en budgetten, waarbij het accent ligt op een rapportage over de afwijkingen.
 • De prestaties van 2017 komen één op één uit de begroting 2017. Daarnaast zijn de nog niet volledig gerealiseerde prestaties uit voorgaande jaren opgenomen. We brengen de ontwikkeling van de prestaties voor u in beeld volgens het zogenaamde stoplichtenmodel naar de invalshoeken: voortgang (met vermelding van het globale percentage daarvan) en geld. Alleen grote afwijkingen (kleur rood) zijn voorzien van een toelichting.

Stoplichten model

Toelichting

Groen wil zeggen dat er geen afwijkingen te verwachten zijn, dan wel, de prestatie is gereed.

Oranje wil zeggen dat niet alles volgens plan verloopt, maar het is de verwachting dat de prestatie uiteindelijk wel conform het oorspronkelijke einddoel gehaald wordt.

Bij rood wordt de prestatie niet (in ieder geval niet in 2017, of binnen de gestelde termijn) gehaald.

Als er sprake is van een éénmalige activiteit (bijvoorbeeld opleveren beleidsnota)

 • en die activiteit is gereed, dan is 100% ingevuld.
 • en die activiteit is nog niet gereed, maar wordt wel volgens planning opgeleverd, dan is 50% of 75% gevuld.

Als sprake is van een continu-activiteit (bijvoorbeeld uitvoeren controles)

 • dan kan in de eerste bestuursrapportage over de eerste 4 maanden maximaal

50% ingevuld zijn.

 • wordt deze continu-activiteit nog niet uitgevoerd, maar wel later dit jaar, dan ligt een percentage van 0% of 25% voor de hand.
 • een continu-activiteit kan per definitie nooit 100% scoren in de 1e bestuursrapportage.
 • Ook beoordelen wij het verloop en de verwachte uitkomst van de budgetten in de begroting 2017. Over de voorziene afwijkingen rapporteren wij aan u. Wij hanteren daarbij een ondergrens van € 5.000.
 • De rapportage heeft alleen betrekking op het jaar 2017, zodat de budgetwijzigingen per definitie als incidenteel worden aangemerkt. Mochten uit de rapportage ook structurele mutaties voortvloeien, dan leggen wij deze afzonderlijk in de Perspectiefnota 2018-2021 aan u voor.
 • Om het geheel snel tot u te kunnen nemen, zijn in de rapportage diverse staafdiagrammen alsmede een financiële samenvatting opgenomen.

Stand prestaties
Hieronder volgt een totaalbeeld van de realisatie van de prestaties per programma. Per prestatie zijn de volgende elementen opgenomen: Voortgang en Geld. De optelsom van deze twee elementen is hieronder weergegeven (per prestatie zijn er twee "vlakken" geteld).

Digitaal
U ontvangt deze bestuursrapportage digitaal in de vorm van een pdf. In het kader van de doorontwikkeling van onze Planning & Control zal deze bestuursrapportage voor het eerst ook in een doorklikbare vorm verschijnen (na vaststelling op 26 juni via http://financien.dalfsen.nl). U kent deze toepassing al voor de begroting en jaarrekening, nu worden ook de bestuursrapportages daaraan toegevoegd.

Financiële overzichten
Aan het slot van deze bestuursrapportage zijn enkele financiële overzichten opgenomen.

Allereerst is er het gebruikelijke totaaloverzicht met daarin alle financiële mutaties van deze rapportage. Nieuw daarbij is dat ook het taakveld wordt genoemd in de tabel. Dit om de mutaties per taakveld inzichtelijk te hebben (conform artikel 6 van de Financiële verordening gemeente Dalfsen 2017).
Het overzicht hebben wij ook voorzien van de stand van de begroting 2017 (voor en na de 1e bestuursrapportage), zodat duidelijk is hoe we er dit jaar per saldo voor staan.
Daarnaast is er een overzicht opgenomen van het verloop van de post onvoorzien.

Zoals met uw raad is afgesproken, worden de volgende 2 onderwerpen betrokken bij de Perspectiefnota (PPN) 2018-2021. Dit betekent dat de financiële effecten hiervan voor de jaarschijf 2017 in deze bestuursrapportage buiten beschouwing zijn gelaten. Het betreft :

 1. Invulling van de financiële ruimte;
 2. Analyse rekeningoverschotten over de afgelopen jaren (2011-2016).
  De analyse laat een structureel voordeel zien van € 262.700. Dit is meegenomen in de PPN.

De behandeling van de Perspectiefnota vindt plaats in de raad op 19 en 22 juni a.s.

Procedure bestuurlijke behandeling
Verzending aan de raad 18 mei 2017
Indienen technische vragen bij de griffie 6 juni 2017 (uiterlijk 9:00 uur)
Beantwoording technische vragen (RIS) 8 juni 2017 (uiterlijk 17:00 uur)
Behandeling raadscommissie 12 juni 2017
Behandeling gemeenteraad 26 juni 2017