Beheer openbare ruimte

Beheer openbare ruimte

Prestaties 2017

3.1 Gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Voorstel varianten en kredietaanvraag voor het herinrichtingsplan Jagtlusterallee.75%
Uitvoering geven aan het uitvoeringsprogramma (2016-2018)50%
3.3 Beheer openbare ruimteVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Uitvoeren maatregelen die nodig zijn om de openbare ruimte op het gewenste niveau te brengen en houden.50%

Prestaties voorgaande jaren

3.1 Gemeentelijk verkeers- en vervoersbeleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
In Lemelerveld passen we onze eigen wegen aan op de nieuwe aansluitingen N348 van de provincie. Dat doen we met BDU-subsidie van de provincie. Voor de verschillende deelprojecten geldt een eigen planning.75%
3.3 Nota Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)VoortgangRealisatieBudgetToelichting
Vaststellen en uitvoeren nota integraal beheer openbare ruimte (IBOR).75%

Indicatoren

Indicatoren 2017

Bron

Nulmeting

Begroot 2017

Stand
mei 2017

3.2

Verkeersveiligheid

Aantal als veilig ervaren fietsroutes vermeerderen (% veilig)

Eigen gegevens

-

50%

40%

Optimaliseren van 30 km zones, jaarlijks één project (aantal)

Eigen gegevens

-

1

1

Minder ongevallen (% daling)

Langjarige landelijke cijfers (Viastat) (2002)

-

5%

-

Cijfers zijn nog niet bekend, cijfers zijn rond augustus bekend.

3.3

Beheer openbare ruimte

Beheerdisciplines voldoen aan de 90% norm

Beleid/beheerplannen

100%

100%

100%

Incidentele financiële afwijkingen

Advies wegenbeheer Nadeel € 17.000
Voor een aanvullend onderzoek naar het verlagen van de exploitatiekosten voor wegen door een andere weginrichting is extern advies nodig gebleken. De kosten hiervoor bedragen € 17.000.

Aanpak illegaal grondgebruik/ verkoop snippergroen Budgetneutraal
Afgelopen jaar en dit jaar wordt er intensief ingezet op aanpak illegaal grondgebruik in combinatie met verkoop snippergroen. Verkoop van snippergroen vanuit onder meer illegaal grondgebruik wordt dit jaar geschat op € 120.000. Op grond van de Nota Reserves en Voorzieningen 2015-2018 wordt de opbrengst gestort in de reserve herstructurering openbaar groen.
Vanaf 2018 verwachten we nog een opbrengst van jaarlijks € 20.000. Dit zullen we meenemen in de Perspectiefnota.

Uitvoering hondenbeleid Geen bijstelling
Het actualiseren van het hondenbeleid komt voort uit het groenstructuurplan. De actualisatie van het hondenbeleid is begin dit jaar vast gesteld. Om een positief hondenbeleid te voeren zijn een aantal voorstellen gedaan. Hiervoor is extra budget benodigd van € 14.000 structureel. Het voorstel vanuit ons college is om dit onderdeel niet in gang te zetten, gelet op de noodzaak om nieuwe keuzes te maken.