Openbare orde en veiligheid

Openbare orde en veiligheid

Prestaties 2017

2.1 Doorontwikkelen team bevolkingszorgVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Wij leveren medewerkers voor de crisisorganisatie.75%
Wij zorgen ervoor dat de interne crisisorganisatie op orde is.75%
2.2 Integrale veiligheidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Geven van concrete tips en adviezen aan burgers om bewustwording te creëren dat ze zelf mede verantwoordelijk zijn voor hun veiligheid en hoe die veiligheid kan worden verbeterd.25%
Uitvoering geven aan het jaarlijkse actieplan verkeersveiligheid.50%
In samenwerking met politie en VVN (Veilig Verkeer Nederland) zetten wij ons in op meer bewustwording van de verkeersdeelnemers over hun rijgedrag.50%
Het huidige alcoholmatigings- en ketenbeleid op basis van de cijfers uit het GGD Gezondheidsonderzoek 2015 (verschijnt in 2016) evalueren en waar nodig bijstellen.75%
2.3 Het vergroten van de zelfredzaamheid bij crisissituaties van de inwonersVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Plaatsen van publicaties over risico’s waaraan inwoners van de gemeente Dalfsen blootstaan voordat zich een ramp of crisis voordoet en hen daarbij handelingsperspectieven bieden voor het geval zich daadwerkelijk een calamiteit voordoet.25%

Prestaties voorgaande jaren

2.1 Integrale veiligheidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Het huidige alcoholmatigings- en ketenbeleid op basis van de cijfers uit het GGD Gezondheidsonderzoek 2015 evalueren en waar nodig bijstellen.100%
Evaluatie hondenbeleid.100%
Toelichting

De actualisatie van het hondenbeleid is vastgesteld. Met ingang van 2017 is structureel een bedrag van € 14.000 extra nodig. Zie programma 3 Beheer openbare ruimte. Deze bijstelling wordt voor 2017 meegenomen in deze rapportage. Voor 2018 en verder wordt dit opgenomen in de perspectiefnota 2018.

Indicatoren

Indicatoren 2017

Bron

Nulmeting

Begroot 2017

Stand
mei 2017

2.3

Het vergroten van de zelfredzaamheid bij crisissituaties van de inwoners

Aantal publicaties over risico's en bijhorende handelingsperspectieven

Lokale media (KernPunten) en gemeentelijke website

6 (2015)

6

2

Incidentele financiële afwijkingen

Luchtruim Lelystad p.m.
Naar aanleiding van de recente ontwikkelingen rond de uitbreiding van vliegveld Lelystad heeft het college van burgemeester en wethouders besloten een kerngroep te vormen van vier gemeenten (Dalfsen, Hellen-doorn, Steenwijkerland en Raalte) waarbij Dalfsen de penvoerder is.
Aan de Commissie Luchtruim is in eerste instantie een budget van € 3.000 beschikbaar gesteld, o.a. voor kosten van eventuele juridische procedures, met een maximum van € 10.000.
Aan de kerngroep is voorgesteld de gemaakte kosten tot een maximum van € 10.000 gezamenlijk te delen. Mochten de kosten toch hoger uitvallen dan vindt opnieuw overleg plaats. Bij akkoord van de kerngroepleden met deze verdeling (voor Dalfsen maximaal € 2.500) worden deze ten laste gebracht van Programma 2 Openbare orde en veiligheid, APV/Politiezaken). Mochten de kerngroepleden niet akkoord gaan (is op dit moment nog niet duidelijk) en de lasten geheel voor rekening komen van de gemeente Dalfsen, dan wordt het bedrag van maximaal € 10.000 ten laste gebracht van de post onvoorzien en meegenomen in de 2e bestuursrapportage 2017.