Voortgang investeringen 2017

Voortgang investeringen 2017

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de investeringen voor 2017. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste vier maanden van dit jaar. Dit betreft investeringen:

  • uit het investeringsplan 2017 - 2020 ( jaarschijf 2017 )
  • in voorgaande jaren beschikbaar gestelde kredieten voor 2017

Investeringen met activering

Begroot 2017

Stand mei

Restant

dekking

Werken zonder grenzen (WZG)

40.000

0

40.000

activeren

Bossingelschaar buitengebied

25.000

0

25.000

activeren

Ford Transit Connect 85-VHG-2

30.000

0

30.000

activeren

Goldoni 2-wielige tractor

15.000

0

15.000

activeren

Iseki tractor begraafplaats Welsum

35.000

0

35.000

activeren

Miles electro auto

65.000

0

65.000

activeren

Renault Master wijkteam buitengebied

41.000

0

41.000

activeren

Schaftwagens langzaam verkeer

25.000

0

25.000

activeren

Sneeuwploegen Nieuwleusen & Lemelerveld

16.000

0

16.000

activeren

Vacuumtank Veenhuis

17.500

0

17.500

activeren

Voertuig WSW

50.000

0

50.000

activeren

Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld

15.000

0

15.000

activeren

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2017

160.000

5.763

154.237

activeren

Groot onderhoud brand- en inbraakinstallaties scholen

60.000

0

60.000

activeren

Totaal

594.500

5.763

588.737

Investeringen/projecten t.l.v. reserves/voorziening

Begroot 2017

Stand mei

Restant

dekking

Renovatie openbare verlichting

120.000

0

120.000

reserve

Update www.dalfsen.nl

45.000

0

45.000

reserve

Actualisatie Groenstructuurplan

25.000

0

25.000

reserve

Uitvoering Groenstructuurplan

56.600

37.477

19.123

reserve

Herinrichten/opwaarderen woonomgeving

200.000

52.021

147.979

reserve

Nieuwe ontwikkelingen GRP

50.000

327

49.673

voorziening

Grondaankopen voor toekomstige uitbreidingsplannen

1.000.000

0

1.000.000

grex

Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling

190.000

42.947

147.053

reserve

Totaal

1.686.600

132.772

1.553.828

Werken zonder grenzen (WZG)
Wordt conform planning uitgevoerd.

Bossingelschaar buitengebied
De huidige kwaliteit is nog steeds ruim voldoende. Het uitstellen van de aanschaf met 2 jaar is verantwoord.

Voorstel:
Krediet af te ramen in 2017 en opnieuw in de investeringsplanning, jaarschijf 2019, op te nemen.

Ford Transit Connect 85-VHG-2
Offerteaanvraag is in voorbereiding.

Goldoni 2-wielige tractor
Offerteaanvraag is in voorbereiding.

Iseki tractor begraafplaats Welsum
Offerteaanvraag is in voorbereiding.

Miles electro auto
Offerteaanvraag is in voorbereiding.

Renault Master wijkteam buitengebied
De vervanging van dit voertuig wordt 2 jaar uitgesteld. De kwaliteit en inzetbaarheid van het voertuig is van dien aard dat uitstellen van de vervanging verantwoord is.

Voorstel:
Krediet af te ramen in 2017 en opnieuw in de investeringsplanning, jaarschijf 2019, op te nemen.

Schaftwagens langzaam verkeer
Opdracht voor levering is verstrekt en past binnen het beschikbaar gestelde krediet.
Er is sprake van een zeer gering voordeel (€ 200). Het krediet kan worden afgesloten.

Voorstel:
Krediet afsluiten.

Sneeuwploegen Nieuwleusen & Lemelerveld
De offerteaanvraag vindt in het 2e kwartaal plaats waarna de levering voor aanvang van het strooiseizoen plaatsvindt.

Vacuumtank Veenhuis
Offerteaanvraag is in voorbereiding.

Voertuig WSW
Opdracht voor levering is verstrekt en past binnen het beschikbaar gestelde krediet.
Levertijd is circa 26 weken. Wij verwachten dat bij de 2e bestuursrapportage de financiële consequenties bekend zijn.

Zoutstrooiers Nieuwleusen & Lemelerveld
De offerteaanvraag vindt in het 2e kwartaal plaats waarna de levering voor aanvang van het strooiseizoen plaatsvindt.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan (GVVP) 2017
Er is krediet beschikbaar voor de uitvoering van de projecten uit het GVVP. Het krediet wordt ingezet voor projecten uit het uitvoeringsprogramma. De projecten zijn in voorbereiding en/of uitvoering.

Groot onderhoud brand- en inbraakinstallaties scholen
Betreft afspraken voortvloeiend uit het IHP 2010-2014, waarbij per school in 2017 een vast bedrag beschikbaar wordt gesteld. Beschikbaarstelling aan schoolbesturen vindt in de loop van 2017 plaats.

Renovatie openbare verlichting
Voorbereiding/opdrachtverlening vervanging armaturen vindt in het 2e kwartaal plaats. Uitvoering 3e en 4e kwartaal.

Update www.dalfsen.nl
Het aanbestedingstraject van de nieuwe Toptakenwebsite is gestart. Dit is een functionele en gebruiksvriendelijke (toptaken) website, waarop informatie wordt aangeboden waar inwoners, ondernemers en bezoekers van de gemeente Dalfsen daadwerkelijk behoefte aan hebben.

Actualisatie Groenstructuurplan
Dit najaar wordt een startnotitie opgesteld voor actualisatie van het groenstructuurplan.

Uitvoering groenstructuurplan
Voor 2017 staan 17 groenprojecten op de planning voor een bedrag van € 82.000. De uitvoering van het groenstructuurplan ligt op schema en verwacht wordt dat eind 2017 (begin 2018) 80% van de uitvoeringsprojecten gerealiseerd is. Een kleine 20% van de projecten wordt binnen de looptijd van het groenstructuurplan niet uitgevoerd omdat na onderzoek is gebleken dat:
* de beplanting op dit moment nog (te) goed is om te vervangen door gras (kapitaalvernietiging);
* de situatie gewijzigd is waardoor uitvoering niet meer nodig is;
* deze projecten samenhangen met plannen van het Waterschap/Provincie of andere gemeentelijke plannen. Deze plannen worden integraal opgepakt en schuiven daardoor op in de tijd.

Herinrichten/opwaarderen woonomgeving
Het krediet wordt ingezet voor projecten en voor het opwaarderen van de te onderhouden wegen. De projecten zijn in voorbereiding en/of uitvoering.

Nieuwe ontwikkelingen GRP
Voor 2017 wordt voorzien in een investering gekoppeld aan aanvullende water- en klimaatmaatregelen rondom de ontwikkeling ‘Plan Kloostertuin’ in Lemelerveld en de herontwikkeling ‘Kleine Veer’ in Dalfsen.

Grondaankopen voor toekomstige uitbreidingsplannen
Het geld is bestemd voor strategische grondaankopen, deze komen ten laste van de grondexploitatie.
Dit jaar zijn nog geen grondaankopen gedaan.

Projecten gebiedsgerichte ontwikkeling
Er is budget beschikbaar gesteld voor cofinanciering in het kader van het Europese LEADER plattelandsontwikkelingsprogramma. Voor dit programma kunnen initiatieven worden aangedragen aan de Lokale Actie Groep (LAG), gericht op acties ter versterking van het platteland. Op dit moment zijn nog geen aanvragen vanuit Dalfsen ingediend. Binnen gebiedsgerichte ontwikkeling hoort ook het programma Ruimte voor de Vecht. Hiervoor is in 2017 een subsidie ontvangen van € 60.000 voor de waterspeelplaats (fontein) in het Waterfront nabij de Vecht. Andere uitgaven vanuit dit budget worden uitgegeven aan andere onderdelen van het programma, zoals de verbreding van de stuw Vechterweerd.