Inkomensondersteuning

Inkomensondersteuning

Prestaties 2017

6.1 Huisvesting vergunninghoudersVoortgangRealisatieBudgetToelichting
We gaan een integraal plan opstellen rondom 'thuisvesting'. Het te ontwikkelen plan willen we vormgeven met onze partners en inwoners.100%

Prestaties voorgaande jaren

6.2 Huisvesting vergunninghoudersVoortgangRealisatieBudgetToelichting
In 2016 worden 60 personen gehuisvest.100%

Indicatoren

Indicatoren 2017

Bron

Nulmeting

Begroot 2017

Stand
mei 2017

6.1

Huisvesting vergunninghouders

Taakstelling en realisatie te huisvesten vergunninghouders

Eigen gegevens

Registraties diverse organisaties

-

22

Hiermee hebben wij de achterstand op de taakstelling van 2016 (27) bijna ingelopen. De taakstelling voor heel 2017 bedraagt 39 te huisvesten vergunninghouders.

6.2

Armoedebeleid

Aantal schuldhulptrajecten

Registraties diverse organisaties

60 (2015)

65

35

Incidentele financiële afwijkingen

Re-integratie en gezondheidszorg vergunninghouders Budgetneutraal
Recent hebt u het plan van aanpak voor de vergunninghouders goedgekeurd. In dit plan is € 70.000 extra opgenomen voor re-integratie en € 24.000 voor gezondheidszorg. Vanuit programma 6 hevelen wij beide bedragen over naar de bijbehorende taakvelden in programma 7. In de Perspectiefnota zullen wij ook de middelen voor 2018 overhevelen. Dan gaat het om respectievelijk € 100.000 en € 24.000.
Voor de bestuursrapportage is deze mutatie budgetneutraal.

Participatiewet (PW) Inkomensvoorziening Nadeel € 87.000
In 2016 en eerder werd de begrotingswijziging voor de Inkomensvoorziening verwerkt bij de 2e bestuursrapportage, omdat op dat moment de beschikking van het Rijk ontvangen is. Voor 2017 en verder willen we deze aanpassing bij de 1e bestuursrapportage verwerken. Ten opzichte van 2015 stijgen de uitgaven netto met € 876.000. Hiertegenover staat een stijging van de rijksbijdrage met € 413.000. De vangnetuitkering, waar wij een beroep op gaan doen wordt geraamd op € 376.000. In totaal bedraagt het nadeel voor ons dan € 87.000. De rijksbijdrage 2017 wordt pas definitief in september 2017. De actuele cijfers zijn ook meegenomen in de Perspectiefnota 2018.

Deze stijging is te verklaren door:

  • Het totaal aantal inwoners dat een beroep doet op de inkomensvoorziening stijgt (zie onderstaande tabel).
  • Effect van het aanpassen van de rekenregels voor het berekenen van de vangnetuitkering. Hierdoor stijgt het eigen risico voor de gemeente.  

Tabel: Totaal aantal uitkeringsgerechtigden per 31 december van een jaar:

Omschrijving groepen

2012

2013

2014

2015

2016

Part.Wet Inkomensvoorzieningen

130

163

195

202

226

IOAW

8

6

11

17

23

IOAZ

3

1

0

0

0

Totaal per 31 december

141

170

206

219

249

Tabel: Overzicht bijstelling budgetten

Primitieve begroting

Actuele cijfers

Bijstelling 1e berap

Lasten

Baten

Rijksbijdr

Lasten

Baten

Rijksbijdr

Lasten

Baten

Rijksbijdr

PW Inkomensvoorz.

2.618.000

-95.000

2.353.000

3.265.000

-25.000

2.607.399

647.000

70.000

254.399

IOAZ

80.000

0

80.000

0

0

0

-80.000

0

-80.000

IOAW

91.000

0

91.000

330.000

0

330.000

239.000

0

239.000

Totaal

2.789.000

-95.000

2.524.000

3.595.000

-25.000

2.937.399

806.000

70.000

413.399

Totaal lasten - baten

2.694.000

3.570.000

876.000

Rijksbijdrage

2.524.000

2.937.399

413.399

Tekort op bijstand

170.000

632.601

462.601

Vangnetuitkering

0

375.579

375.579

Eigen aandeel

170.000

257.022

87.022

Totaal tekort

170.000

632.601

462.601

Bijzondere bijstand Nadeel € 75.000
De uitgaven aan bijzondere bijstand worden voor 2017 geraamd op € 475.000. In de begroting is uitgegaan van afgerond € 380.000. Dit betekent dat aan extra uitgaven een bedrag van € 95.000 moet worden opgenomen. De toename is grotendeels toe te wijzen aan de extra uitgaven voor beschermingsbewind en woninginrichting voor de statushouders. Daarentegen is een toename in de baten te voorzien. Hiervoor was € 30.000 begroot, terwijl de raming voor 2017 op € 50.000 uitkomt.

Armoedebestrijding kinderen - Klijnsma middelen Budgetneutraal
Gemeenten krijgen vanaf 2017 via de algemene uitkering uit het gemeentefonds (o.b.v. decembercirculaire 2016) structureel financiële middelen om kinderarmoede tegen te gaan. Voor de gemeente Dalfsen bedraagt dit bedrag € 78.890. In mei bespreekt de raad opiniërend het plan ‘Alle kinderen tellen mee’.
In de meicirculaire 2017 wordt het effect voor 2018 en volgende jaren meegenomen.
Voor programma 6 betekent dit een nadeel van € 79.000 en voor programma 1 een voordeel van € 79.000 (per saldo budgettair neutraal).

Kosten applicaties Leerplicht en Leerlingenvervoer Budgetneutraal
Bij de ombouw van de begroting (ivm BBV wijzigingen) zijn de budgetten t.b.v. automatisering MO geraamd binnen dit programma 6. Nu blijkt, dat hierin ook de kosten van de modules Leerplicht en leerlingenvervoer zijn opgenomen. Op grond van het BBV dienen deze kosten toegerekend te worden aan het taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken in programma 5 van onze gemeentebegroting. Wij stellen u dan ook voor om een bedrag van € 7.000 over te hevelen naar programma 5 Onderwijs en Vrije Tijd. Voor de budgetrapportage is deze mutatie budgetneutraal.