Duurzaamheid en milieu

Duurzaamheid en milieu

Prestaties 2017

8.1 AfvalbeleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Het geven van voorlichting en het organiseren van acties ter ondersteuning van het project omgekeerd inzamelen (bijvoorbeeld luierrecycling).50%
8.2 DuurzaamheidsbeleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
In 2017 doen wij uw raad voorstellen over het vervolg voor het gemeentelijk duurzaamheidsbeleid.100%
Evalueren van de paragraaf duurzaamheid in raadsvoorstellen.25%
Het college maakt uiterlijk april 2017 een passend voorstel voor praktische inhoudelijke en eventuele financiële ondersteuning voor de genoemde activiteiten van de duurzame dorpen75%
8.3 Waterbeleid en klimaatadaptatieVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Naar verwachting wordt een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan Dalfsen (GRP) 2016 - 2020 in februari 2017 aangeboden aan uw raad50%
Vanuit het reguliere vervangingsprogramma wordt actief gezocht naar de meekoppelkansen voor klimaatadaptatieve maatregelen.25%

Prestaties voorgaande jaren

8.1 Afval- en duurzaamheidsbeleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Vaststelling 'verordening kwaliteit vergunningverlening, toezicht en handhaving'.100%

Indicatoren

Indicatoren 2017

Bron

Nulmeting

Begroot 2017

Stand
mei 2017

8.1

Afvalbeleid

Hergebruik % afval

jaarcijfers ROVA

76% (2014)

75%

85%

Groei afvalscheiding gaat sneller dan verwacht.

Zwerfafvalcijfer netheid

2-jaarlijkse enquête

7,1 (2015)

7,5

7,5

Enquête nog niet uitgevoerd.

8.2

Duurzaamheidsbeleid

Absolute CO2 uitstoot (in kton)

Energie in beeld

188,3 (2009)

167,0

162,8

Er is een tweejaarlijkse CO2-scan. De laatste is van begin 2016, waarbij de data van 2015 zijn gebruikt. De huidige stand is dus peiljaar 2015, er is nog geen actueler getal.

CO2 besparing duurzaamheidsprojecten (in kton)

Eigen gegevens

0,0 (2009)

65,0

88,6

Er is een tweejaarlijkse CO2-scan, waarbij ook de besparing van projecten wordt bepaald. De laatste scan is van begin 2016, waarbij de data van 2015 zijn gebruikt. De huidige stand is dus peiljaar 2015, er is nog geen actueler getal.

Incidentele financiële afwijkingen

Baten afvalstoffenheffing Budgetneutraal
De baten afvalstoffenheffing 2017 zijn begroot op een bedrag van € 1.685.000. Dit bedrag bestaat uit een opbrengst uit het vaste tarief en het variabele tarief (DIFTAR).
Bij de berekening van de opbrengst voor het vaste tarief wordt uitgegaan van het aantal actieve adressen. Er is een verschil in actieve aansluitingen tussen administratie ROVA (11.386) en GBLT (11.098). Dit is (voornamelijk) te verklaren door vrijstellingen en leegstand. Dit levert een financieel nadeel op.
Daarnaast heeft het ‘omgekeerd inzamelen’ (DIFTAR) sneller succes dan verwacht. De opbrengst verminderde van € 443.000 in 2015 naar € 288.000 in 2016.
Samengevat stellen wij u voor de baten af te ramen met € 93.000 naar € 1.592.000. Hierbij is rekening gehouden met areaaluitbreidingen en enig effect van 'omgekeerd inzamelen'. De lagere opbrengst van € 93.000 wordt onttrokken aan de voorziening zodat het effect voor de begroting neutraal is.
De stand van de voorziening reiniging per 31 december 2017 komt hiermee op begrotingsbasis uit op € 288.000. Dit is een punt van aandacht dat we, net als de reële ramingen voor 2018, zullen meenemen in de Perspectiefnota.

Bijdrage decentrale overheden (RUD IJsselland) Nadeel € 20.000
In de begroting is onder Milieubeleid een post van € 63.000 opgenomen voor bijdragen aan de RUD. De RUD vraagt een jaarlijkse bijdrage van € 83.000. Er is een extra bedrag van € 20.000 nodig. Dit heeft te maken met een transitiebudget i.v.m. doorontwikkeling naar de Omgevingsdienst en deelname aan de Milieuwachtdienst. Per 2018 zal de bijdrage aan de RUD geheel anders worden ingevuld i.v.m. start van de Omgevingsdienst. Dit wordt in de Perspectiefnota 2018 verwerkt.

Beleidsplan Duurzaamheid
In het nieuwe Beleidsplan duurzaamheid 2017-2025, dat door de raad is vastgesteld in april 2017, is onder meer een voorstel opgenomen voor structurele ondersteuning van de duurzame dorpen, zowel in kennis als financieel. Dit wordt (via het beleidsplan) ook in de Perspectiefnota 2018 meegenomen.
Daarnaast heeft de raad in november 2016 een amendement aangenomen voor éénmalige ondersteuning van de duurzame dorpen in 2017 met € 2.000 per dorp. Dit bedrag is via de 12e begrotingswijziging toegevoegd aan de begroting 2017.