Sociaal domein

Sociaal domein

Prestaties 2017

7.1 Van Transitie naar TransformatieVoortgangRealisatieBudgetToelichting
In 2017 wordt het maatwerkbudget ingesteld en gaan we dit budget monitoren en in de halfjaars rapportage uw gemeenteraad hierover informeren. Waar nodig zullen wij voorstellen doen voor beleidsmatige verankering.100%
In 2017 worden er drie bijeenkomsten georganiseerd voor de eenheid Maatschappelijke Ondersteuning waarbij er wordt gewerkt aan de invoering van de transformatie.50%
7.2 ParticipatieVoortgangRealisatieBudgetToelichting
In het Regionaal Werkbedrijf maken we afspraken over de invulling van de werkplekken voor beschut werk.50%
In 2017 zullen we via groepsgewijze aanpak dertig personen met een participatieuitkering een re-integratietraject aanbieden.50%
In 2017 willen we een kans benutten een bedrijf in onze gemeente te realiseren voor afvalscheiding en –demontage. De opzet is binnen dit bedrijf werkgelegenheid te realiseren voor inwoners met een uitkering.100%
Wij gaan met SMON (Stichting Maatschappelijke Opbouw Nieuwleusen) een overeenkomst afsluiten over intensieve trajectbegeleiding en re-integratie van probleemjongeren (voortzetting 1000-jongerenplan).50%
Uitvoering van de in 2017 geplande maatregelen zoals opgenomen in het re-integratieplan Participatiewet.25%
7.3 WMO en jeugdVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Het beleidskader Wmo “Met elkaar voor elkaar” loopt tot en met 2016. Voor de jeugdhulp is het van belang dat na de decentralisatie een beleidskader opgesteld wordt. In het eerste kwartaal 2017 wordt een nieuw beleidskader Wmo en Jeugdhulp voor de periode 2017- 2021 aan de raad voorgelegd met bijhorende verordening en beleidsregels.50%
Toelichting

In het 4e kwartaal van 2016 is het voorstel gedaan om een transformatieplan te schrijven, sociaal domein breed. Hiermee wordt het beleidskader Wmo en Jeugdhulp vervangen. De verordening is in het 2e kwartaal aan u voorgelegd. De beleidsregels zijn op 11 april door ons vastgesteld.

We onderzoeken waarom mensen stoppen met Wmo voorzieningen. Dit doen we omdat er landelijk signalen zijn dat de eigen bijdrage voor de Wmo leidt tot minder hulpafname.50%
Er wordt onderzocht of de cliënten die gebruik hebben gemaakt van de huishoudelijke ondersteuning (HH1) nog steeds de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.50%
7.4 Toekomstgericht welzijnsbeleid 2017-2020VoortgangRealisatieBudgetToelichting
Afstemming met de welzijnspartijen over de uitvoering van de nieuwe welzijnsopdracht.25%
Begeleiding rondom de opdracht om als drie organisaties te komen tot één welzijnskoepel.50%
In afstemming met de participatieraad een klantenpanel oprichten.25%
Het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid onderbrengen bij de welzijnskoepel in oprichting.100%
7.5 Publieke gezondheidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
In het eerste kwartaal 2017 wordt de beleidsnota "Publieke gezondheid 2017-2020" aan de raad aangeboden. De beleidsnota zal beknopt zijn en de nadruk zal met name liggen op het uitvoeringsprogramma voor deze periode.75%

Prestaties voorgaande jaren

7.1 Wmo begeleidingVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Evalueren van gebruik begeleiding in 2015 en ontwikkelingen verwerken in beleid.75%
Het beleidskader Wmo en publieke gezondheid “Met elkaar voor elkaar” loopt tot en met 2016. In 2016 wordt daarom geëvalueerd en een nieuw beleidskader opgesteld voor de periode 2017- 2021.100%
7.5 JeugdzorgVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Wij maken afspraken met (lokale) partijen die er toe leiden dat vanaf 2016 jaarlijks minimaal 3 nieuwe initiatieven starten die bijdragen aan de transformatie van de jeugdzorg.25%

Indicatoren

Indicatoren 2017

Bron

Nulmeting

Begroot 2017

Stand
mei 2017

7.2

Participatie

Detachering aantal personen via SDW

Administratie SDW

n.v.t.

15

9

Aantal personen dat op dit moment (18-04-2017) gedetacheerd is via SDW

Aantal garantiebanen

Eigen gegevens

n.v.t.

10

12

7.3

Wmo en jeugd

Cliëntervaring met betrekking tot kwaliteit van geleverde ondersteuning

Cliëntervaringsonderzoeken Wmo

84%

85%

84%

Jaarlijks komen minimaal 3 nieuwe initiatieven tot stand die bijdragen aan de transformatie opgave jeugdzorg

Subsidieboek

-

3

1

Incidentele financiële afwijkingen

Overhevelen budget multifunctionele accommodaties Budgetneutraal
Voorheen werd de subsidie voor de huisvesting van Landstede binnen de totale subsidie verstrekt. Om goed inzicht te krijgen en de bestedingen helder te houden is het beter om dit onder de multifunctionele accommodaties onder te brengen. Dit betekent een overheveling van € 62.000 van programma 7 naar programma 5.

Re-integratie en gezondheidszorg vergunninghouders Budgetneutraal
Recent hebt u het plan van aanpak voor de vergunninghouders goedgekeurd. In dit plan is € 70.000 extra opgenomen voor re-integratie en € 24.000 voor gezondheidszorg. Vanuit programma 6 hevelen wij beide bedragen over naar de bijbehorende taakvelden in programma 7. In de Perspectiefnota zullen wij ook de middelen voor 2018 overhevelen. Dan gaat het om respectievelijk € 100.000 en € 24.000.
Voor de bestuursrapportage is deze mutatie budgetneutraal.

Wet langdurige zorg (Wlz) / Integratie uitkering sociaal domein Budgetneutraal
Door de inwerkingtreding van de Wlz heeft een groep cliënten alsnog toegang gekregen tot de Wlz. Het CIZ heeft deze groep tot en met juni 2016 geïndiceerd en bepaald of de Wlz-indiceerbaren in de Wlz blijven of teruggaan naar gemeenten. Een beperkt aantal is teruggegaan naar de gemeente. De gemeenten zijn vanaf 1 juli 2017 verantwoordelijk voor deze groep cliënten. In de decembercirculaire 2016 is voor 2017 € 67.000 beschikbaar gesteld. In de meicirculaire 2017 wordt het effect voor 2018 en volgende jaren mee genomen.