Bestuur

Bestuur

Prestaties 2017

1.1 CommunicatiebeleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
In 2017 wordt het pakket Obi4One actief ingezet om social media te monitoren en in te zetten voor webcare.50%
De inzet van social media maken we tot een vast onderdeel van de communicatiestrategie van verschillende projecten.50%
1.2 Een gezond financieel beleid blijven voeren met een digitaal instrumentariumVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Effecten van de wijzigingen in de uitvoering van taken (denk aan veiligheidsregio, GBLT, RUD, sociaal domein) op de overhead in beeld brengen.100%
Toerekenen van apparaatskosten aan projecten.50%
Wij stellen u op de hoogte van de herijking van het Gemeentefonds middels een notitie bij de Perspectiefnota.0%
Nota Reserves en Voorzieningen in lijn brengen met BBV wijzigingen.0%
Updaten van de drie 'financiële' verordeningen.75%
1.3 InformatieveiligheidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Uitvoering geven aan het verbeterplan informatiebeveiliging 2017. Dit plan van aanpak beschrijft de concrete verbeteracties in het kader van informatiebeveiliging.25%
Het opstellen van een verbeterplan informatiebeveiliging 2018.0%
1.4 Missie en visie "Bij Uitstek Dalfsen"VoortgangRealisatieBudgetToelichting
We maken in 2017 een analyse van de huidige missie en visie (tekortkomingen en verwachtingen voor de komende jaren) zodat in 2019 een actualisatie van de missie en visie kan plaatsvinden.100%
1.5 Ambtelijke organisatie en samenwerkingVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Doorvoeren van aanpassingen in de organisatiestructuur naar aanleiding van de evaluatie van de organisatieverandering per 1 januari 2015.75%

Prestaties voorgaande jaren

1.3 Burgerparticipatie/burgerinitatievenVoortgangRealisatieBudgetToelichting
In het tweede kwartaal van 2016 komen we met concrete voorstellen hoe we het bestaande beleid op het gebied van burgerparticipatie/burgerinitiatieven verder gaan aanvullen en verbeteren.100%

Indicatoren

Indicatoren 2017

Bron

Nulmeting

Begroot 2017

Stand
mei 2017

1.2

Een gezond financieel beleid blijven voeren met een digitaal instrumentarium

Aantal digitale P & C producten

Eenheid Control & Resultaat

1

3

2

Loopt volgens plan. Begroting en jaarrekening zijn al digitaal. De 1e bestuursrapportage volgt.

1.3

Informatieveiligheid

Voldoen aan BIG

Eigen gegevens

63%

70%

66%

Veel procedures inzake informatieveiligheid worden op dit moment opgesteld. De vaststelling door DT of college volgt nog.

Incidentele financiële afwijkingen

Toevoeging voorziening wethouderspensioen p.m.
Vanwege de huidige lage rente nemen de kosten voor reservering wethouderspensioenen toe. Uit voorgaande jaren blijkt dat er onvoldoende is gereserveerd voor de structurele kosten. Wij onderzoeken de mogelijkheid (met voor- en nadelen) om deze voorziening in een verzekeringsvorm onder te brengen, zodat de invloed hiervan op de begroting en jaarrekening wordt beperkt. Wij verwachten bij de 2e bestuursrapportage meer duidelijkheid te hebben.

Bestuurlijke samenwerking Nadeel € 19.000
In mei 2016 hebben wij ingestemd met de begroting GGD voor het jaar 2017. Op basis daarvan is de bijdrage voor het programma onderdeel Service & Samenwerken vastgesteld op afgerond € 79.000.
In onze begroting is hiervoor een bedrag van € 57.000 beschikbaar. Er is dus sprake van een tekort van € 22.000 (zie tabel hieronder).We gaan ervan uit, dat de afwijking van € 3.100 bij APV/Politiezaken opgevangen kan worden binnen de bestaande budgetten in programma 2 Openbare Orde en veiligheid en stellen voor een bedrag van € 19.000 bij te ramen. Structureel wordt dit verwerkt in de Perspectiefnota.

Progr Omschrijving Dalfsen GGD Verschil
1 Bestuurlijke samenwerking 50.890 69.468 18.578
2 APV/Politiezaken 6.484 9.617 3.133
Totaal Service & Samenwerken 57.374 79.085 21.711

Bij de behandeling van de begroting GGD 2017 gingen wij ervan uit, dat de hogere kosten voor bestuurlijke samenwerking opgevangen konden worden binnen de post Volksgezondheid (bijdrage GGD in programma 7). Achteraf blijkt dit niet te kunnen. De reden hiervoor is dat destijds de bekostiging van het onderdeel JGZ 0-18 jaar nog niet bekend was.

Baten akten Nadeel € 15.000
De legesopbrengst van de burgerlijke stand is de laatste jaren structureel te hoog geraamd. Het gaat hierbij vooral om de huwelijksleges. Het aantal huwelijksvoltrekkingen in Dalfsen heeft zich de afgelopen jaren gestabiliseerd en bedraagt nu rond de 150 per jaar. Samen met de overige leges van de burgerlijke stand betekent dit een legesopbrengst van ca. € 57.500. Ons voorstel is om de baten akten met € 15.000 af te ramen tot een bedrag van € 57.500 en dit ook in de Perspectiefnota 2018-2021 mee te nemen.

Documenten/uittreksels Voordeel € 15.000
Het aantal waardedocumenten (paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen) dat jaarlijks wordt afgegeven fluctueert. Voor 2017 is uitgegaan van een legesopbrengst van € 384.302. Uit de basisregistratie personen en uit de bestanden van de Rijksdienst voor Wegverkeer blijkt dat het aantal documenten dat in 2017 vervangen moet worden hoger is dan geraamd. De legesopbrengst zal daarom € 70.000 hoger uitkomen, terwijl de afdrachten aan het Rijk stijgen met € 55.000. Per saldo een voordeel van € 15.000.

Prijsverhoging van software Nadeel € 20.000
In 2014 heeft de software leverancier Pink Roccade een verhoging van de kosten aangekondigd. Voor Dalfsen zou dit een jaarlijkse verhoging van € 56.000 betekenen. Na lang onderhandelen met deze software leverancier zijn we tot een financieel vergelijk gekomen. Voor 2016 betekende dit een eenmalig financieel voordeel van € 37.000, voor 2017 echter een eenmalig financieel nadeel van € 20.000. Voor 2018 zijn de gevolgen hiervan (incl. nieuwe applicatie burgerzaken) verwerkt in de Perspectiefnota 2018.

Beheer overige gebouwen Budgetneutraal
In 2016 zijn drie objecten aan het gemeentelijke gebouwenareaal toegevoegd. Het betreft de Cichoreifabriek + Witte villa in Dalfsen en de dislocatie van de Heilig Hartschool te Lemelerveld. De dislocatie van de Heilig Hartschool is onttrokken aan de onderwijsfunctie, waardoor de gemeente automatisch eigenaar wordt.
De uitgaven (o.a. energie, water, electra, onderhoud en dotatie voorziening onderhoud) zijn geraamd op
€ 30.000. Daarnaast is er sprake van huurinkomsten van € 24.000. Deze ramingen moeten nu aan de begroting worden toegevoegd. Het nadeel ontstaat doordat er geen inkomsten zijn voor de Heilig Hartschool. Het nadeel wordt opgevangen binnen bestaande budgetten, waardoor er sprake is van een budgetneutrale mutatie.

Kosten inzet (tijdelijk) personeel Budgetneutraal
De kosten van inzet (tijdelijk) personeel zijn in beeld gebracht als gevolg van mutaties in het personeelsbestand (vacatures, vervanging i.v.m. ziekte en zwangerschapsverlof).
Per saldo is dit een budget neutrale mutatie voor de begroting. Wel is er sprake van verschuivingen/mutaties binnen de programma's aangezien de loonkosten met ingang van 2017 (vernieuwing BBV) zoveel als mogelijk direct worden toegerekend aan de diverse taakvelden.

Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikte (WGA) Budgetneutraal
Op grond van de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen worden arbeidsongeschikte medewerkers, na twee jaar ziekteverzuim, beoordeeld door het UWV (Uitvoeringsinstituut Medewerkers Verzekeringen).
De werkgever is gedurende 10 jaar verantwoordelijk voor de kosten van de WGA-uitkering en de UWV dienstverlening. De werkgever betaalt hiervoor een jaarlijkse (gedifferentieerde) premie aan de Belastingdienst en heeft 2 maal per jaar de mogelijkheid eigen risicodrager te worden. Wij hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en de keuze gemaakt om de publieke verzekering WGA op te zeggen bij het UWV. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat private uitvoerders van de ziektewet drie tot vijf maal beter in staat zijn om mensen vanuit de ziektewet te re-integreren naar werk in vergelijking tot het UWV. Ook ontstaat er grip op het verzuim, de re-integratiemogelijkheden en daarmee ook besparing op kosten en onnodig lang verblijf in de ziektewet. Per 1 juli 2017 wordt de verzuimbegeleiding, voor de duur van drie jaar, door een extern advies bureau uitgevoerd. De meerkosten voor 2017 bedragen € 6.000. Deze zullen worden opgevangen binnen bestaande budgetten.

Huisvestingskosten Nadeel € 15.000
Bij de 2e bestuursrapportage 2016 hebben wij gemeld dat het budget voor schoonmaakkosten structureel met € 40.000 bijgeraamd moest worden. Aangezien de mutaties bij de bestuursrapportage incidenteel worden verwerkt, stellen wij u nu voor het budget voor 2017 bij te ramen en voor 2018 en verder zullen wij dit meenemen in de Perspectiefnota.
De uitgaven op de post onderhoud gebouw gemeentehuis zijn de laatste jaren gestegen. De oorzaak is de toename van het aantal storingen a.g.v. de leeftijd van de installaties en het opnieuw aanbestede onderhoudscontract waarbij nu ook de eerste uren inzet worden doorberekend. Deze kosten worden naar verwachting opgevangen binnen bestaande budgetten. Daarnaast is er sprake van een jaarlijkse opbrengst verhuur kantoorruimte Politie (€ 5.000) en Talentenregio (€ 20.000). Met deze baten is in de begroting nog geen rekening gehouden. De bijstellingen voor 2017 zijn incidenteel, voor 2018 e.v. nemen wij dit mee in de Perspectiefnota.

Analyse jaarrekeningen Nadeel € 30.000
Al een aantal jaren kent Dalfsen rekeningoverschotten. Regelmatig is, ook vanuit de raad, de vraag gesteld dit nu eens goed te analyseren: welk deel van de rekeningoverschotten is incidenteel en welk deel is structureel. Mede in het kader van de invulling van de financiële ruimte, is onderzoek gedaan naar de aard en samenstelling van de recente rekeningoverschotten. Bij de Perspectiefnota presenteren wij u de uitkomsten daarvan. Voor de uitvoering van het onderzoek was geen capaciteit binnen de huidige formatie beschikbaar. Hiervoor is externe capaciteit ingehuurd. In combinatie met enkele werkzaamheden ten behoeve van de jaarrekening 2016 (i.v.m. de komst van de nieuwe accountant), is hiermee een incidenteel bedrag gemoeid van € 30.000. Dit bedrag is extra t.o.v. het verzoek tot budgetoverheveling bij de jaarrekening 2016.

Doorontwikkeling Planning & Control Nadeel € 25.000
Zoals bekend maken wij voor onze Planning & Control gebruik van Lias. Langzaam maar zeker wordt deze applicatie breder toegepast, hetgeen ook tot hogere structurele kosten leidt. Deels gaat het dan om licentie-kosten en deels om ondersteuning ten behoeve van de implementatie en het onderhoud van de applicatie. Hierbij kan gedacht worden aan het doorklikbaar maken van de bestuursrapportages, dashboards en managementinformatie, doorontwikkeling risicomanagement en het begroten in Lias. Wij verwachten door deze bredere toepassing wederom een aantal stappen te zetten in de doorontwikkeling van onze Planning & Control. Informatie wordt toegankelijker, sneller, efficiënter en beter gegenereerd. Dit draagt bij aan de sturing en beheersing van het beleid en de uitvoering daarvan. Dit bedrag is extra t.o.v. het verzoek tot budgetoverheveling bij de jaarrekening 2016.

Dividend BNG Voordeel € 35.000
Tijdens de jaarlijkse Algemene Vergadering van Aandeelhouders van de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten d.d. 20 april 2017 is de jaarrekening over 2016 vastgesteld en is tevens goedkeuring verleend voor de bestemming van de winst. Voor de gemeente Dalfsen als aandeelhouder betekent dit een dividenduitkering over 2016 ter hoogte van € 55.325. Een voordeel van afgerond € 35.000 ten opzichte van de begroting.

Algemene Uitkering Gemeentefonds Budgetneutraal
Het kabinet heeft in de decembercirculaire 2016 vanaf 2017 structureel geld beschikbaar gesteld voor de bestrijding van de gevolgen van armoede onder kinderen. Dit betekent voor Dalfsen een extra uitkering van
€ 79.000. In mei bespreekt de raad opiniërend het plan ‘Alle kinderen tellen mee’. Afhankelijk van de focus die de raad legt, wordt voorgesteld dit bedrag voor 2017 beschikbaar te houden voor deze doelgroep. In de meicirculaire 2017 wordt het effect voor 2018 en volgende jaren meegenomen. Voor programma 1 betekent dit een voordeel van € 79.000 en voor programma 6 een nadeel van € 79.000 (per saldo budgettair neutraal).

Post onvoorzien Budgetneutraal
In de begroting is een bedrag van € 83.940 beschikbaar voor onvoorziene uitgaven.
In programma 5 wordt een voorstel gedaan om een bedrag van € 10.000 ten laste van deze post te brengen.
Dit betekent een voordeel voor programma 1 (de post onvoorzien wordt met € 10.000 afgeraamd) en een nadeel voor programma 5 (daar wordt budget beschikbaar gesteld).