Onderwijs en vrije tijd

Onderwijs en vrije tijd

Prestaties 2017

5.1 Aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV)VoortgangRealisatieBudgetToelichting
Begin 2017 presenteren wij u een nieuw regionaal meerjarenbeleidsplan leerplicht/RMC.75%
Uitvoering geven aan het programma vervolgaanpak VSV 2.0.50%
Nadere vormgeving van de verdergaande samenwerking leerplicht/RMC regio IJssel-Vecht.75%
5.2 Kulturhusconcept WOC campus NieuwleusenVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Uitvoering fase 2 kulturhus en sport75%
Uitvoering fase 2 voortgezet onderwijs.75%
Fase 3: realisatie van het kulturhus en een nieuwe sporthal De Schakel gecombineerd met het Agnieten College.0%
5.3 Kunst en CultuurVoortgangRealisatieBudgetToelichting
De Historische Kring Dalfsen en Nijluus’n van Vrogger ontwikkelen de Schatkamer van Dalfsen, een schatkamer met de 50 belangrijkste verhalen uit de gemeente met bijbehorende onderwerpen.25%
De gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte worden adequaat onderhouden op het niveau van 2016.50%
5.4 Schat van DalfsenVoortgangRealisatieBudgetToelichting
In het voorjaar en zomer van 2017 en 2018 wordt het familiepad in ontwikkeling geplaatst aan de Oosterdalfsersteeg.100%
In september ontvangen alle nieuwe bewoners van de wijk Oosterdalfsen een bewonersmagazine.100%
In 2017 en 2018 nemen we als gemeente Dalfsen deel aan de nationale archeologiedagen.25%
In het voorjaar 2017 vindt de première plaats van de documentaire met als werktitel “Schatplichtig”. Alle inwoners van Dalfsen worden uitgenodigd om deze documentaire te komen bekijken in het theater de Stoomfabriek.100%
In 2017 wordt een symposium georganiseerd over de betekenis van Schat van Dalfsen in samenwerking met verschillende lokale, regionale en landelijke partners.25%
In 2017 en 2018 worden met ondernemers uit de gemeente Dalfsen arrangementen ontwikkeld die aansluiten op de expositie met als werktitel “Pyramids of the North” in het Drents Museum.25%
5.5 Harmonisatie peuterspeelzaalwerk en herijking VVE-beleidVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Voor de harmonisatie van peuterspeelzaalwerk wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijke (financierings)scenario's. Deze scenario's worden met het veld besproken. Het resultaat is een vernieuwde subsidiesystematiek voor peuteropvang en VVE.75%
Het bestaande VVE-beleid wordt inhoudelijk met alle betrokken partijen geëvalueerd en herzien, waarbij vroegsignalering, indicering en toeleiding, kwaliteit van het aanbod, ouderbetrokkenheid, systematische evaluatie en afspraken met het basisonderwijs belangrijke onderwerpen zullen zijn.50%
5.6 BibliotheekVoortgangRealisatieBudgetToelichting
In 2017 voeren wij een onderzoek uit naar de toekomstbestendigheid van de bibliotheek.25%
Toelichting

Onderzoek naar toekomstbestendigheid bibliotheek van Lange Termijn Agenda afgevoerd van de agendacommissie februari. Daarvoor in de plaats agendering opgenomen 'stand van zaken fusieproces en terugblik bibliotheek' in raadscommissie van september.

5.7 Bewegen en sportVoortgangRealisatieBudgetToelichting
We starten met een evaluatie van de huidige Kadernota bewegen en sport 2013 - 2016 die begin 2017 gelijktijdig met een plan van aanpak voor de sportnota 2017 - 2020 aan de raad wordt voorgelegd.100%

Prestaties voorgaande jaren

5.3 CultuurarrangementVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Er is een voortzetting van de bestaande samenwerking in het Vechtdal rondom het cultuurarrangement.25%
6.6 Welzijn- en sportaccommodatiesVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Afronding werkzaamheden middengebied Nieuwleusen: accommodatie d' Ommerdieck.50%
Toelichting

Had al afgerond moeten zijn, maar wordt geïntegreerd in nieuwbouw clubhuis SV Nieuwleusen.

7.4 Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en peuterspeelzaalwerkVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Landelijke plannen rondom voorschoolse voorzieningen vertalen in lokaal beleid.75%

Indicatoren

Indicatoren 2017

Bron

Nulmeting

Begroot 2017

Stand
mei 2017

5.1

Aanpak voortijdig schoolverlaten (VSV)

Absoluut verzuim (per 1.000 leerlingen)

DUO

5 (2014)

4

7,8

In het schooljaar 2016-2017 zijn er 37 meldingen (7,8 per 1.000 leerlingen) van het ontbreken van een school inschrijving ontvangen. Dat betekent dat er 37 keer een systeemmelding is geweest dat een jongere in de leeftijd van 5 tot 18 jaar ingeschreven stond in de gemeente Dalfsen, maar niet stond ingeschreven op een school of (MBO) instelling. De oorzaak hiervan lag er mogelijk vooral in dat in deze periode er een verhoogde instroom van nieuwkomers was in de gemeente. De meldingen zijn onderzocht en dit heeft uitgewezen dat de meestal wel een school bezochten, maar dat de inschrijving nog niet was verwerkt door school of instelling en doorgegeven bij DUO/BRON.

Relatief verzuim (per 1.000 leerlingen)

DUO

30 (2014)

29

20,2

In de periode van 1 augustus 2016 tot 13 april 2017 zijn er 95 meldingen (20,2 per 1.000 leerplichtigen) van ongeoorloofd schoolverzuim ontvangen van leerlingen in de leeftijd van 5 tot 18 jaar. Daarvan waren er 63 meldingen waarbij sprake was van meer dan 16 uur verzuim binnen 4 weken waarvan een school is verplicht deze te melden. De overige meldingen kunnen betrekking hebben veelvuldig te laat komen of zorgwekkend ziekteverzuim van leerlingen.

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs)

DUO

1% (2014)

0,9%

0,62%

2014 - 2015: 21 (0,78% v/d 2.677 deelnemers)2015 - 2016: 20 (0,74% v/d 2.705 deelnemers)1-8-2016 tot 13-4-2017: 17 (0,62% v/d 2.710 deelnemers)Verwachting: toename VSV/uitval als gevolg van gewijzigd toenamebeleid MBO.

5.3

Kunst en cultuur

Alle 18 basisscholen nemen deel aan het cultuureducatieprogramma en ontwikkelen een plan dat past binnen de gestelde criteria en bij de ontwikkeling van de eigen school.

Eigen gegevens

2017

te formuleren o.b.v. nulmeting

18

18 scholen hebben een intentieverklaring getekend

De week van de amateurkunst wordt jaarlijks uitgevoerd als podium voor de amateurkunst met een vast onderdeel deskundigheidsbevordering

Eigen gegevens

2017

1

1

De week van de amateurkunst vindt plaats van 27 mei 2017 t/m 3 juni 2017

In de periode 2017-2020 wordt er in de vijf kernen in de gemeente een verbeelding gerealiseerd van één van de verhalen uit de Schatkamer van Dalfsen.

Eigen gegevens

2017

1

0

Verbeeldingen volgen in jaren 2018-2019-2020

Jaarlijks worden er minimaal drie nieuwe initiatieven ondersteund vanuit het innovatiebudget

Eigen gegevens

2017

3

0

Aanvraag subsidie is 15 april 2017 gesloten.

5.6

Bibliotheek

Aantal vrijwilligers

Bibliotheek

41 (2012)

49

64

Stand op 25-1-2017

Aantal leden van de bibliotheek

Bibliotheek

8.629 (2012)

> 8.629

8.028

december 2014 - 8.470 / december 2015 - 8.334 / december 2016 - 8.028. Landelijk is de daling van het aantal leden al een paar jaar terug ingezet. Ook de gemeente Dalfsen ontkomt hier niet aan, maar hier komt de terugloop later op gang. Redenen: ontlezing (men leest minder), het (illegaal) digitaal lezen en in zekere zin de vergrijzing (met name het feit dat er minder jeugd komt, dan dat er meer ouderen komen).

5.8

Recreatie en toerisme (vrijetijdseconomie)

Aantal werkzame personen in de sector

LISA/Biro

802 (2012)

950

1.010

Stand april 2016. In oktober 2017 wordt een actueel cijfer verwacht.

Aantal overnachtingen (dagrecreatie niet meetbaar)

Eigen gegevens

172.000 (2012)

176.000

170.463

Stand per 31 december 2015. Medio dit jaar wordt een actueel cijfer verwacht.

Incidentele financiële afwijkingen

Applicaties Leerplicht en Leerlingenvervoer Budgetneutraal
Bij de ombouw van de begroting (ivm BBV wijzigingen) zijn de budgetten t.b.v. automatisering MO geraamd binnen programma 6, Inkomensondersteuning. Nu blijkt, dat hierin ook de kosten van de modules Leerplicht en leerlingenvervoer zijn opgenomen. Op grond van het BBV dienen deze kosten toegerekend te worden aan het taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken binnen programma 5. Wij stellen u dan ook voor om een bedrag van € 7.000 over te hevelen van programma 6. Voor de budgetrapportage is deze mutatie budgetneutraal.

Leerlingenvervoer Geen bijstelling
Op basis van een onderzoek naar de rekeningoverschotten 2011 t/m 2016 is gebleken, dat de bijdrage voor vervoerskosten van leerlingen structureel naar beneden bijgesteld kan worden met € 65.000. Dit onderdeel wordt verwerkt in de Perspectiefnota (PPN) 2018, ook voor de jaarschijf 2017.
Ook blijken de inkomsten uit eigen bijdragen met ca. € 5.000 structureel per jaar af te nemen, o.a. als gevolg van meer éénouder gezinnen, waarbij sprake is van een minimuminkomen en instroom vergunninghouders.
Dit bedrag zal opgevangen worden binnen bestaande budgetten.

Peuterspeelzaalwerk Nadeel € 17.000
Op basis van een onderzoek naar de rekeningoverschotten 2011 t/m 2016 is gebleken, dat er een structurele ruimte zit in het budget Peuterspeelzaalwerk (subsidies) van € 40.000. Dit bedrag wordt structureel afgeraamd bij de Perspectiefnota 2018, ook voor de jaarschijf 2017.
Echter, voor het jaar 2017 is dit niet volledig mogelijk, omdat er kosten worden gemaakt voor uitbreiding van de VVE-groepen en voor het onderzoek naar de harmonisatie. Wij stellen u dan ook voor om voor het jaar 2017 incidenteel € 17.000 beschikbaar te houden/stellen.

Projectsubsidie Zorg, Sport en Bewegen Budgetneutraal
Vanuit de provincie is in 2017 het eerste deel van een projectsubsidie ontvangen voor zorg, sport en bewegen van € 8.325. Met name zal dit ingezet worden in de jeugd. Uitvoering vindt plaats in 2017 en 2018. Hiernaast is, net als de overige gemeenten in regio IJsselland, een landelijke projectsubsidie van € 600 ontvangen voor het project Grenzeloos actief, waarbij samen met regiogemeenten o.a. ingezet wordt op het beter bekend maken van beschikbaar aanbod van sport- en beweegactiviteiten voor mensen met een beperking.

Subsidie Blauwe Bogen Dagen Budgetneutraal
Over 2015 en 2016 is uit coulance vanuit cultuur een subsidie toegezegd voor de ondersteuning van de Blauwe Bogen Dagen. Deze subsidie ad. € 10.000 wordt gedekt uit de post onvoorzien. Dit betekent een nadeel voor programma 5 en een voordeel voor programma 1.

Provinciale subsidies kunst- en cultuur Budgetneutraal
Verschillende subsidieaanvragen op het gebied van kunst- en cultuur zijn door de provincie Overijssel aan de gemeente Dalfsen toegekend: "Week van de amateurkunst 2017" € 5.000 en regeling "Cultuurmakelaar
2017-2018" € 45.000 (€ 22.500 per jaar; betreft een gezamenlijke aanvraag voor Dalfsen € 30.000 en Kampen € 15.000). De verwachting is dat de subsidieaanvraag "Cultuur aan de basis" van € 8.106 per jaar, voor de cultuureducatie voor de periode 2017 t/m 2020 eveneens wordt toegekend. Voor 2018 t/m 2020 zullen we deze ramingen (cultuurmakelaar en cultuur aan de basis) meenemen in de Perspectiefnota. Voorgesteld wordt het totaalbedrag voor het jaar 2017 van € 35.606 voor deze activiteiten beschikbaar te stellen ten laste van de provinciale subsidie.

Verhoging subsidie Stichting Kulturhus de Mozaïek Nadeel € 12.000
Conform het onderzoek van BMC-advies blijkt dat voor uitvoering van de huidige taakopdracht (beheer en gezamenlijke programmering) de subsidie aan Stichting Kulturhus de Mozaïek moet worden verhoogd met € 12.000. Voorgesteld wordt dit bedrag beschikbaar te stellen. Dit wordt ook verwerkt in de Perspectiefnota.

Overhevelen budget multifunctionele accommodaties Budgetneutraal
Voorheen werd de subsidie voor de huisvesting van Landstede binnen de totale subsidie verstrekt. Om goed inzicht te krijgen en de bestedingen helder te houden is het beter om dit onder de multifunctionele accommodaties onder te brengen. Dit betekent een overheveling van € 62.000 van programma 7 naar programma 5. Per saldo voor de begroting budgetneutraal.