Ruimtelijke ordening en VHV

Ruimtelijke ordening en VHV

Prestaties 2017

9.1 Ruimtelijke ontwikkelingenVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Vaststellen ambitiedocument door de gemeenteraad voor invoering Omgevingswet (kaderstelling).100%
Een voorstel aan de gemeenteraad over het al dan niet aanpassen van de “Beleidsregels ontwikkelen met kwaliteit in het buitengebied gemeente Dalfsen”.50%
Vaststelling door de gemeenteraad van de visie “Dorp aan de Vecht” (centrumvisie Dalfsen).75%
Een voorstel aan de gemeenteraad over een omgevings- en verkeersplan als uitwerking van Kanaalvisie Lemelerveld.0%
Zorgen voor voldoende locaties voor het (tijdelijk) huisvesten van vergunninghouders om daarmee te voldoen aan de taakstelling 2017.25%
Actualiseren van alle bestemmingsplannen voor de kernen zodat door de gemeenteraad 1 bestemmingsplan voor alle kernen kan worden vastgesteld.75%

Prestaties voorgaande jaren

9.1 Ruimtelijke ontwikkelingenVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Actualiseren van de notitie inbreidingslocaties.100%
Start actualisering bestemmingsplannen voor de kernen (vaststelling in 2017).100%
9.5 Monumenten en archeologieVoortgangRealisatieBudgetToelichting
Actualiseren van de Notitie Evaluatie Archeologiebeleid 2012 met bijbehorende archeologische beleidskaart.100%

Indicatoren

Indicatoren 2017

Bron

Nulmeting

Begroot 2017

Stand
mei 2017

9.1

Ruimtelijke ontwikkelingen

Twee actuele Structuurvisies voor het totale grondgebied van de gemeente (1 voor de kernen en 1 voor het buitengebied)

Eigen gegevens

2 (2013)

2

2

Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen: buitengebied

Eigen gegevens

100%

100%

100%

Percentage van het grondgebied belegd met actuele bestemmingsplannen: kernen

Eigen gegevens

100%

100%

100%

9.2

Volkshuisvesting

Aantal nieuwe verblijfsobjecten met woonfunctie

CBS/eigen gegevens

154 (2015)

75

18

Aantal nieuwe startersleningen

Eigen gegevens

22 (2015)

-

-

Eind 2016 eindigde de oude startersregeling. Alle aanvragen onder de oude regeling moesten in 2016 zijn afgerond en verstrekt, waardoor er vanuit 2016 geen aanvragen overliepen naar 2017. De raad besloot op 30 januari 2017 tot voortzetting van de starterslening onder de Gewijzigde Starterslening met Combinatielening. Momenteel zijn een aantal aanvragen in procedure, maar nog geen startersleningen verstrekt.

9.3

Gebiedsontwikkeling

Tevredenheid van Dalfsenaren over wonen in het Vechtdal (rapportcijfer)

Vechtdal belevingonderzoek,Vechtdal beleving onderzoek, tweejaarlijks

8,3 (2015)

8,3

n.n.b.

Huidige cijfer niet bekend. Onderzoek vindt nu plaats.

Percentage van de Dalfsenaren die het aantrekkelijk vindt om in het Vechtdal te recreëren

Vechtdal beleving onderzoek, tweejaarlijks

95% (2015)

95%

n.n.b.

Huidige cijfer niet bekend. Onderzoek vindt nu plaats.

9.4

Landschapsbeleid

Totale hoeveelheid (hectares) landschapselementen onder contract via regeling Groene en Blauwe Diensten

LOP Landschap Overijssel

52,3 ha (2013)

66,2 ha

66,2 ha

9.5

Monumenten en archeologie

Aantal aanvragen monumentensubsidie per jaar

Eigen gegevens

8 (2015)

8

4

Aantal archeologische onderzoeken per jaar

Eigen gegevens

5 (2015)

5

1

Incidentele financiële afwijkingen

Subsidie gemeentelijke monumenten Geen bijstelling
Het jaarlijkse subsidiebudget bedraagt € 13.500. Het budget voor 2017 is nagenoeg toegekend.
Voor 2017 worden nog meerdere aanvragen verwacht. Voorgesteld wordt geen extra budget beschikbaar te stellen maar dit op te vangen binnen bestaande budgetten.

Landschapsbeleid Nadeel € 7.000
Als gevolg van de uitvoering van de aangenomen motie bestuivers (raad juni 2016) is er sprake van een overschrijding van het beschikbare budget voor Landschapsbeleid. Destijds is door de raad ook aangegeven dat de extra kosten voor uitvoering van deze motie inzichtelijk gemaakt moeten worden. Wij zullen u in het najaar een uitgebreide rapportage sturen.
De motie bestuivers wordt samen met de bijenverenigingen en Landschap Overijssel uitgevoerd.
De extra acties en werkzaamheden, die hiervoor uitgevoerd zijn en nog zullen worden, zijn:

  • Drie informatieavonden over belang biodiversiteit (ruim 100 belangstellenden);
  • Stimuleringsregeling Boeren Planten Bomen (subsidie zaai- en plantgoed  (gericht op bestuivers,

uitgifte voor- en najaar);

  • Workshop bijenhotels;
  • Advies van Landschap Overijssel op gebied van maaibeheer gemeentelijke bermen en het in beeld

brengen van de financiële consequenties van eventueel te wijzigen maaibeheer (exploitatie);

  • Inzaaien van een aantal locaties met bloemenrijke mengsels.

Voor 2017 zijn deels al kosten gemaakt en wordt voorgesteld € 7.000 beschikbaar te stellen. Voor 2018 en verder is het voorstel bij de PPN hiervoor geen extra middelen beschikbaar te stellen, gelet op de noodzaak om nieuwe keuzes te maken.