Niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren

Niet afgesloten investeringen van voorgaande jaren

Onderstaand is een overzicht opgenomen van de niet afgesloten investeringen van voorgaande
jaren conform de jaarrekening 2016. Per investering wordt de voortgang beschreven na de eerste
vier maanden van dit jaar.

Aansluiting N348 Lemelerveld
Dit betreft het meebetalen aan de 1e fase van het provinciale project N348. Project wordt in 2017 aanbesteed en in 2018 uitgevoerd.

Zuidelijke aansluiting N348
De zuidelijke aansluiting loopt grotendeels gelijk op met het provinciale project N348. Voorbereiding en aanbesteding in 2017 uitvoering volgt eind 2017 / begin 2018.

Herinrichting Stationsstraat
Planvorming voor de Stationsstraat staat voor eind 2017 op het programma. Uitvoering kan pas als zuidelijke en noordelijke aansluiting gereed is. Naar verwachting zal dit in het 2e deel van 2018 zijn.

Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 2014/2015/2016
De resterende middelen van GVVP 2014/2015/2016 zijn ingezet voor:

2014
Aanpassingen Beatrixstraat Planvorming is begin 2017 uitgevoerd, uitvoering eind 2017.
Herinrichting Fabiushof Is begin 2017 uitgevoerd

2015
Trottoir Bosmansweg Voorbereiding is begin 2017 uitgevoerd, uitvoering eind 2017
Planvorming Oude Oever Planvorming verbreding fietspad is begin 2017 uitgevoerd
Planvorming Jagtlusterallee Planvorming is begin 2017 uitgevoerd

2016
Buldersweg - Beatrixlaan Planvorming wordt eind 2017 uitgevoerd, uitvoering 2018
Aanpassingen tunnel Ankum Is begin 2017 uitgevoerd
Diverse kleinere plannen Worden gedurende het jaar opgepakt

Herontwikkeling Kroonplein
Begin februari 2017 zijn blinde en slechtziende geleidestroken aangebracht. Het hekwerk en betonwerk rondom Brugstraat/Parallelstraat is in april geschilderd. Alle werkzaamheden zijn dan in het kader van de herinrichting afgerond. Op 26 april 2017 vond de officiële opening van het Kroonplein plaats. Van het restant 2016 (154.338) is in 2017 nog circa € 100.000 uitgegeven.
Vanwege de door de provincie toegekende subsidie moet voor 30 juni 2017 een financiële verantwoording worden afgelegd. Via de 2e bestuursrapportage zullen wij u informeren over het restant 2017.

Glasvezelproject Nieuwleusen
Op maandag 13 maart is het convenant met (CIF) Rabobank Bouwfonds Communication Infrastructure Fund ondertekend. Met de ondertekening zijn de afspraken vastgelegd over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Voor het eerste deelgebied zal de vraagbundeling voor de zomer afgerond zijn. Het tweede deelgebied zal in september 2017 starten. Hoe deze deelgebieden vallen binnen de gemeentelijke deelprojecten Buitengebied of Nieuwleusen is afhankelijk van de engineering.

Glasvezelproject Buitengebied
Op maandag 13 maart is het convenant met (CIF) Rabobank Bouwfonds Communication Infrastructure Fund ondertekend. Met de ondertekening zijn de afspraken vastgelegd over de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Voor het zuidelijk deel van de gemeente, onder het Overijssels kanaal heeft vraagbundeling plaatsgevonden met een positief resultaat. Nu ook het convenant ondertekend is, wordt de aanleg een feit. De eerste deelaanvraag instemmingsbesluit is ontvangen en de instemming is verleend. Voor het gebied ten noorden van het Overijssels Kanaal geldt dat voor het eerste deelgebied de vraagbundeling voor de zomer afgerond zijn. Het tweede deelgebied zal in september 2017 starten. Hoe deze deelgebieden vallen binnen de gemeentelijke deelprojecten Buitengebied of Nieuwleusen is afhankelijk van de engineering.

Kulturhusplannen Nieuwleusen, De Spil
Tijdens de uitwerking van fase 2 voor het kulturhus De Spil (inclusief sport en Agnieten College) is het definitief ontwerp vastgesteld. De Europese aanbestedingsprocedure (gunningsfase) voor de bouw loopt en de inschrijvingstermijn is afgerond in mei.
Wij hebben uw raad periodiek over de voortgang van het project geïnformeerd. De uitkomsten van fase 2 worden uw raad in juni 2017 voorgelegd. Fase 2 verloopt volgens planning. Vanaf fase 3 (realisatie) zal het beschikbaar gestelde krediet voor de verbouw en nieuwbouw worden besteed.

Agnieten College Nieuwleusen
Het haalbaarheidsonderzoek (fase 1) voor het voortgezet onderwijs is afgerond en in december 2016 heeft uw raad krediet beschikbaar gesteld voor nieuwbouw van het Agnieten College in combinatie met het nieuwe kulturhus. De uitwerking van de nieuwbouwplannen van het Agnieten College is in 2017 onderdeel geworden van de kulturhusplannen Nieuwleusen (De Spil).

ICT vervanging servers, thin-clients, netwerkcomponenten
De vervanging van de netwerk componenten is o.a. afhankelijk van de vervanging telefooncentrale. Vervanging is gepland in het 3e kwartaal 2017.

2 voertuigen WSW
Voertuigen zijn aangeschaft, levering vindt in het 2e kwartaal plaats en is passend binnen het beschikbaar gestelde krediet. Wij verwachten dat bij de 2e bestuursrapportage de financiële consequenties bekend zijn.

Sport en bewegen 2015 / 2016
Betreft de uitgestelde investering beachveld kern Dalfsen, waarbij aanleg in 2017 plaatsvindt.

Archeologisch onderzoek Oosterdalfsen
Realisatie van de basisrapportage vindt aan het einde van het tweede of het begin van het derde kwartaal plaats.

VW Krafter 32-VDR-3
De vervangende voertuigen (VW Krafter 32-VDR-3 en Ford Transit 67-VLK-1) zijn geleverd. Op grond van de gevolgde (meervoudig onderhandse) aanbesteding en de door de leverancier uitgebrachte offertes pasten deze binnen de beschikbaar gestelde kredieten. Er is echter een juridisch geschil ontstaan op het moment dat wij de rekening ontvingen aangezien deze hoger bleek dan de uitgebrachte offertes voor beide voertuigen. Volgens de leverancier zouden deze offertes een fout bevatten ten aanzien van de doorberekende kortingspercentages. Dit juridische geschil is ten tijde van het opstellen van deze rapportage nog niet afgerond. Wij verwachten dat bij de 2e bestuursrapportage de definitieve financiële consequenties bekend zijn en daarover nader kan worden gerapporteerd.

Ford Transit 67-VLK-1
Zie toelichting bij VW Krafter 32-VDR-3.

Bebakeningswagen
De bebakeningswagen is aangeschaft en geleverd. Hiervoor was een bedrag geraamd van € 20.000. Binnen de wettelijke kaders kon echter een gunstiger systeem worden aangekocht dan was voorzien. Er is sprake van een voordeel van afgerond € 9.700.

Voorstel :
Krediet afsluiten en aframen met € 9.700 en de lagere afschrijvingslasten hiervan te verwerken in de Perspectiefnota 2018.

Werken zonder Grenzen (WZG)
Wordt dit jaar uitvoering aan gegeven.

Draadloos netwerk (wifi)
Door extra werkzaamheden zal de WiFi in het 2e kwartaal van 2017 worden geïnstalleerd en in gebruik worden genomen. Naar verwachting zal dit binnen het beschikbare budget kunnen worden afgerond.

Personeels- en salarisadministratie
In de afgelopen jaren is er niet geïnvesteerd in digitalisering van de personeels- en salarisadministratie. Reden hiervoor was telkens een mogelijke samenwerking met andere gemeenten of het SSC. Vorig jaar is besloten om vooralsnog niet toe te treden tot het SSC. Wel is vast begonnen met een digitaliseringsslag om aansluiting mogelijk te maken.
Nu de samenwerking op korte termijn nog niet aan de orde is, trekken we dit project alleen als Dalfsen. Dit betekent dat we extra kosten moeten maken om de digitalisering rond te krijgen. De kosten bestaan uit aanschaf van modules en de personele ondersteuning bij de implementatie ervan. Dit levert een incidenteel nadeel op van € 50.000.

Voorstel :
Krediet verhogen met € 50.000 en de hogere afschrijvingslasten hiervan te verwerken in de Perspectiefnota 2018.

Dorpsplein Oudleusen
Bij de jaarrekening 2016 wordt voorgesteld een bedrag van € 15.000 over te hevelen voor uitvoering in 2017. De werkzaamheden in het projectgebied zijn inmiddels uitgevoerd en het Dorpsplein is begin april feestelijk geopend. Het compenseren van de waterhuishouding, wat niet gerealiseerd kon worden in dit projectgebied, wordt binnenkort voorbereid en uitgevoerd. Het compenseren van de waterhuishouding wordt in de Schoolstraat opgelost. Naar verwachting eind 2017 gereed.

Klimaat en Duurzaamheid 2016 - 2017
De investeringen voor het klimaat- en duurzaamheidsbeleid zijn verspreid over twee jaar, dit is in het Uitvoeringsprogramma 2016-2017 vastgelegd. De afgelopen jaren zijn het duurzaamheidsbeleid en -maatregelen betaald vanuit de reserve Milieu. Deze reserve is naar verwachting eind 2017 zo goed als leeg. Eind 2017 zal het investeringsbudget worden afgesloten. De investeringen worden conform planning gedaan. In het eerste kwartaal van 2017 zijn o.a. uitgaven gedaan voor ondersteuning van duurzame dorpen, verduurzaming gemeentelijke gebouwen en onderzoeken naar zonnepanelen bij scholen.

Digitalisering Maatschappelijke Ondersteuning
Project loopt. Naar verwachting 31 juli afgerond.

Komgrens Zwarteweg Hoonhorst
Project is bijna afgerond. Naar verwachting financieel eind 2e kwartaal afgerond.